Vedtægter

Vedtægter for Bording Lokalråd   

 

§1 Formål og idegrundlag

Stk.1.

Bording Lokalråd har til formål at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalområdets beboere, politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundet og dettes fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

Bording Lokalråd er en selvstændig arbejdsgruppe, og skal virke som koordinator, ide- og igangsætter for udvikling i lokalområdet.

 

Stk.2.

Bording Lokalråd søger at få størst mulig indflydelse på områdets udvikling. Endvidere er det lokalrådets opgave at blive naturlig høringspartner i alle spørgsmål vedrørende lokalområdet, der behandles i byrådet.

 

Stk.3.

Såfremt byrådet ønsker det, vælger lokalrådet af sin midte en repræsentant, samt en suppleant til land-distriksrådet i Ikast-Brande kommune.

 

§2 Organisation og lokalrådsmøder

Stk.1.

Bording lokalråd består af 7 personer bosiddende i Bording og omegn, der vælges for 2 år ad gangen

4 personer på valg i lige år og 3 i ulige år.

3 suppleanter vælges for et år ad gangen.

Der skal tilstræbes en bred sammensætning med repræsentation fra foreningsliv, erhvervsliv og institutioner.

Opstillingsberettiget er enhver stemmeberettiget jf. §3 stk. 2.

Deltagelse i lokalrådets arbejder og beslutninger omgæres af loyalitet for lokalrådets arbejde og formål.

 

Stk.2.

Indkaldelse til lokalrådsmøderne sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes referat efter hvert lokalrådsmøde.

Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

 

§3 Årsforsamlingen.

Stk.1.

Årsforsamling holdes hvert år normalt i marts og inden udgangen af maj. Den indkaldes af lokalrådet med 21 dages varsel ved annoncering i lokalavis samt opslag.

Forslag der ønskes behandlet på årsforsamlingen, skal skriftligt være lokalrådets formand i hænde senest 8 dage før årsforsamlingen afholdes.

 

Stk.2.

Alle personer, der er fyldt 15 år, med adresse i Bording og omegn har møde og stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder et evt. forslag.

Afstemning skal foregå skriftlig, hvis én af de tilstedeværende ønsker det.

 

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Ekstraordinær årsforsamling kan indkaldes, når lokalrådet ønsker det, eller når mindst 50 af de stemmeberettigede begærer det skriftligt, med angivelse af hvilke emner der ønskes behandlet. Ekstraordinær årsforsamling skal varsles som ved ordinær årsforsamling.

Følgende punkter skal behandles:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere

  3. Lokalrådets beretning om det forløbne år

  4. Lokalrådets reviderede årsregnskab for det forløbne år

  5. Aktuelle emner til debat

  6. Forslag til afstemning

  7. Valg af personer til lokalrådet (lige år 4 på valg og ulige år 3 på valg)

  8. Valg af 3 suppleanter

  9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

 

Stk.3.

Senest to uger efter nyvalg til lokalrådet afholdes konstituerende møde, hvor lokalrådet vælger formand, sekretær og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste årsforsamling. Formand, sekretær og kasserer skal være myndige.

 

§4 Vedtægter

Stk.1.

Til  ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en årsforsamling med 2/3 af de på årsforsamlingen repræsenterede stemmer.

 

§5 Årsregnskab mv.

Stk.1.

Lokalrådets regnskabsår følger kalenderåret.

Lokalrådets regnskab føres af kassereren. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og underskrives af lokalrådet.

Årsregnskabet revideres af den valgte revisor.

Senest 14 dage før årsforsamling offentliggøres det reviderede årsregnskab på lokalrådets hjemmeside.

 

Stk.2.

Lokalrådet tegnes af to medlemmer i forening.

 

Stk.3.

For de forpligtelser, der påhviler lokalrådet, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

Der påhviler ikke lokalrådets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler lokalrådet.

 

§6 Opløsning

Stk.1.

Til lokalrådets opløsning kræves vedtagelse på 2 på hinanden følgende årsforsamlinger med 2/3 del af de fremmødte stemmer. Ekstraordinær årsforsamling skal afholdes senest 5 uger efter den ordinære årsforsamling.

I tilfælde af opløsning overgår lokalrådets aktiver til almennyttige lokale foreninger.

 

Vedtaget på stiftende årsforsamling 25.01.10

Kontakt

lokalrådet !